Sprawdź nasz regulamin i przystąp do współpracy na przejrzystych warunkach!

Zapewnij stabilność sobie i swoim klientom

zaprezentuj swój sklep

Regulamin


§ 1. DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi.
 2. Usługa – czynność świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta polegająca na udostępnianiu Klientowi przez Usługodawcę platformy etShops w celu założenia i prowadzenia na tej platformie Sklepu internetowego. Usługa podzielona jest na pakiety abonamentowe o różnej funkcjonalności, zgodnie z cennikiem publikowanym na stronie internetowej Usługodawcy (etShops.pl).
 3. Usługodawca – etGroups Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubań 59-800 przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000998832 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6131589976.
 4. Usługobiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w tym wspólnicy spółki cywilnej, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną i który dokonał zamówienia Usługi.
 5. Aplikacja, program – oprogramowanie, znajdujące się na serwerach wykorzystywanych przez etGroups.
 6. Panel administracyjny – aplikacja internetowa dostępna dla Usługobiorcy Serwisu, poprzez przeglądarkę internetową, po zalogowaniu się przy użyciu indywidualnej nazwy użytkownika i hasła, umożliwiająca zarządzanie Aplikacją.
 7. Awaria – brak ciągłości świadczenia Usługi z winy Usługodawcy uniemożliwiający korzystanie z oprogramowania przez Klienta, tj. brak możliwości złożenia zamówienia w sklepie lub dostęp do panelu administracyjnego.
 8. Dane uwierzytelniające – indywidualne dane (login i hasło) pozwalające Klientowi na dostęp do panelu administracyjnego w celu zarządzania Usługą.
 9. Rozporządzenie GDPR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 10. Cennik usługi – cennik usług świadczonych przez Usługodawcę, dostępny na stronie etShops.pl. Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.
 11. Użytkownik końcowy – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w sklepie internetowym Usługobiorcy.
 12. SaaS – Oprogramowanie jako usługa to model licencjonowania i dostarczania oprogramowania, w którym oprogramowanie jest licencjonowane na zasadzie subskrypcji i jest centralnie zarządzane.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. etGroups Sp. Z o.o. zastrzega sobie prawo do edycji i zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Użytkownik korzysta z aplikacji etShops na podstawie własnego wyboru, wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 3. etGroups nie udziela żadnych gwarancji lub zapewnień innych niż wyraźnie określone w regulaminie i wyłącza zastosowanie przepisów o rękojmi w najszerszym możliwym zakresie.
 4. etGroups zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia działania lub usunięcia konta naruszającego regulamin lub obowiązujące prawo.
 5. etGroups nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie straty zysków lub wartości firmy wywołane przez korzystanie lub niemożność korzystania z etShops.pl
 6. etGroups odpowiada jedynie za szkody rzeczywiście spowodowane z wyłącznej winy etGroups.
 7. Wsparcie techniczne i pomoc jest dostępna tylko dla Użytkowników, którzy opłacili abonament za bieżący okres.
 8. Użytkownik oświadcza, że nie będzie kopiować, powielać i wykorzystywać żadnych materiałów znajdujących się na stronach platformy.
 9. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia na rzecz Usługobiorcy przez etGroups drogą elektroniczną Usług opisanych na stronie internetowej etShops.pl, jak również określa zakres praw i obowiązków Usługodawcy i Usługobiorcy.
 10. Właścicielem Serwisu oraz podmiotem świadczącym Usługi wskazane w Regulaminie jest Usługodawca.
 11. Warunkiem korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na warunki określone w Regulaminie.
 12. etGroups Sp. Z o.o. oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania, z wyjątkiem tych jego elementów, które stanowią biblioteki pochodzące z tzw. otwartego oprogramowania (biblioteki open source). Biblioteki zostały załączone do Oprogramowania oraz są rozpowszechniane w ramach Oprogramowania zgodnie z warunkami licencji określającymi zasady ich eksploatacji.
 13. Warunki i postanowienia etShops stanowią formę umowy między użytkownikiem a etShops.
 14. Wszelkie pytania dotyczące warunków i zasad należy kierować do działu obsługi klienta etGroups za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 3. ZAWARCIE UMOWY I ŚWIADCZENIE USŁUGI

 1. Złożenie zamówienia na Usługę następuje po wypełnieniu przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie Usługodawcy, akceptacji regulaminu Usługi oraz dokonaniu opłaty zgodnie z Cennikiem usług.
 2. Usługa udostępniana jest na czas nieokreślony, z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. Usługodawca może zażądać od Usługobiorcy podania dodatkowych danych oraz przesłania dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji danych podanych przez Usługobiorcę podczas składania zamówienia.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi wybranym Usługobiorcom bez podania przyczyny. W przypadku odmowy zawarcia umowy Usługobiorca nie zostanie obciążony żadnymi opłatami.

§ 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Sklep internetowy działał i wyświetlał się poprawnie, niemniej jednak nie gwarantuje jego ciągłego działania.
 2. Użytkowanie aplikacji przez klienta jest możliwe na najnowszych przeglądarkach takich jak: Edge, Chrome, Firefox, Opera posiadających włączoną obsługę JavaScript i Cookies.
 3. Usługodawca nie jest stroną transakcji dokonywanych za pośrednictwem aplikacji i w żaden sposób nie uczestniczy w obsłudze Użytkowników końcowych stronami transakcji są wyłącznie Usługobiorca i Użytkownik końcowy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za to, czy Usługobiorca oraz Użytkownik końcowy mają możliwość zawarcia i wykonania umowy dotyczącej tego towaru lub usługi zgodnie z przepisami prawa.
 4. Usługodawca oświadcza, że Usługa oferowana jest i świadczona w modelu SaaS. Klient nie nabywa żadnych praw do oprogramowania wchodzącego w skład platformy etShops.

§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. etGroups przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie art. 6 ust 1.lit. /b lub f/ RODO w celu i zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym w celach statystycznych. Użytkownik w okresie korzystania jako jeden z elementów umowy o korzystanie z Konta może otrzymywać również komunikaty systemowe (informacje o awariach, zmianie funkcjonowania dotychczasowych lub dodania nowych usług, a także opiekę serwisową) drogą e-mail lub za pośrednictwem telefonu, o ile podał takie dane, w okresie trwania posiadania aktywnego Konta. Podanie wyżej wymienionych danych jest warunkiem umownym niezbędnym do jej wykonania.
 2. Akceptując regulamin użytkownik zawiera umowę na przetwarzanie danych osobowych klientów sklepu (użytkowników końcowych) etGroups Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Dane Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do zabezpieczenia interesów etGroups i Użytkownika związanych z dostępem do Konta.
 4. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z etGroups pisząc na adres [email protected].
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne a także ograniczenia techniczne w sprzęcie, z którego korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z Usług.
 2. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Panelu Administracyjnego niezgodnie z zaleceniami.
 3. Usługodawca nie odpowiada za skutki spowodowane ujawnieniem przez Usługobiorcę poufnych danych.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Usługobiorcę spowodowane niezależnymi od Usługodawcy i niezawinionymi przez niego zagrożeniami występującymi w sieci.
 5. W ramach każdego Pakietu Usługodawca może określić maksymalne parametry graniczne, po przekroczeniu których korzystanie z Aplikacji będzie ograniczone lub niemożliwe.
 6. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była szyfrowana.

§ 7. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klient oświadcza, że posiada prawa do używania wszelkich znaków towarowych i oznaczeń firmowych oraz że przysługują mu prawa autorskie do treści i innych elementów umieszczanych na stronach jego sklepu internetowego na serwerze udostępnionym przez Usługodawcę.
 2. Klient oświadcza, iż zawartość stron internetowych jego Sklepu internetowego na serwerze udostępnionym przez Usługodawcę nie narusza przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osób trzecich.
 3. Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich przepisów regulujących prowadzenie sklepu internetowego, przepisów Kodeksu Cywilnego oraz przepisów Rozporządzenia GDPR.
 4. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych dotyczących jego bądź jego przedsiębiorstwa.
 5. Użytkownik oświadcza, że nie będzie kopiować, powielać i wykorzystywać żadnych materiałów znajdujących się na stronach w domenie etshops.pl.
 6. Dodając kolejne materiały (zdjęcia, opisy produktów) na swoje konto etShops, Użytkownik wyraża zgodę na ich publikację w internecie, udostępnianie klientom oraz wgląd obsłudze etShops w każdym momencie.

§ 8. OPŁATY

 1. Dokonanie pierwszej Opłaty miesięcznej jest równoznaczne z aktywacją Usługi dla Usługobiorcy.
 2. Kwota abonamentu, jest kwotą netto do której należy doliczyć podatek VAT.
 3. etGroups nie refunduje oraz nie zwraca środków uiszczonych z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczna przez etGroups.
 4. Dane osobowe podane przez Klienta w trakcie dokonywania płatności przetwarzane są przez instytucje płatnicze pośredniczące w realizacji płatności.

§ 9. REKLAMACJE

 1. Usługodawca udostępnia adres poczty elektronicznej [email protected] służący do przesyłania zapytań i reklamacji.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest zgłosić Usługodawcy reklamację najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia danego zdarzenia.
 3. Niezgłoszenie reklamacji w terminie podanym w ustępie 2 oznacza rezygnację z rozczeń przez Usługobiorcę.
 4. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu poprawnie uzupełnionego zgłoszenia reklamacyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej na adres siedziby Usługodawcy.
 5. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni roboczych od daty jej wniesienia.
 6. Rozstrzygnięcie reklamacyjne Usługodawca przekaże Usługobiorcy na adres e-mail przypisany do Konta Usługobiorcy.
 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji uznana kwota podlega zwrotowi poprzez przeniesienie jej na rzecz przyszłych zobowiązań wobec etGroups.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach internetowych Usługodawcy.
 2. Wszelkie spory powstałe w związku lub na tle wykonywania Usług strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wzajemnych negocjacji, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Usługodawcy.
 3. Zamawiając Usługę, Usługobiorca oświadcza, że w całości akceptuje niniejszy Regulamin i przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Ewentualne zmiany obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji regulaminu na stronach internetowych Usługodawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.